-สถาบันพระมหากษัตริย์นั้น เป็นที่รวบรวมดวงจิตของคนไทยทั้งประเทศหากขาดไปแล้วนั้น ประเทศคงแก่งเเย่งกัน
-ควรปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่หน้าที่ของใครคนหนึ่งแด่เป็นหน้าที่ของคนทั้งประเทศร่วมกันรักษาและไม่ให้ใครมาทำลายได้

-สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ข้าพเจ้าเคารพเเละบูชา เทิดทูล เพราะในหลวงคือกษัตริย์ที่ข้าพเจ้ารักที่สุด และท่านก้รักปวงชนชาวไทยและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆและทรงเป็นศูนย์กลางของคนไทยทั้งมวล
และจะต่อต้านผุ้ที่ต้องการโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย

-สถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันที่มีความยิ่งใหญ่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาเป็นจุดยึดเหนี่ยวที่ดีให้มีความเข้มแข็งของประชาชน
การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คือการช่วยกันรักษาความเป็นไทยของเราอยู่ได้

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อปวงชนชาวไทยซึ่งทรงเป็นที่รักของพระองค์กระผมซึ่งเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

edit @ 22 Jan 2010 09:41:25 by เด็กดี

Comment

Comment:

Tweet

กระผมภูมิใจที่ได้เกิดเป็นไทยที่มีกษัตริย์เป็นผู้ที่เสีบสละพระวรกายเพื่อประชาชนและทรงช่วยเหลือราษฎรที่ทุกร้อนพระองค์ทรงเป็นที่รักลองปวงชนชาวไทยซึ่งท่ายทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว เราคนไทยควรน้อมนำไปปฏิบัติถ้าคนไทยปฏิบัติทำตามได้ประโยชน์สุขก็จะเกิดแก่บ้านเมือง(เราในหลวง)

#2 By นศท คฑาชัย (125.27.193.191) on 2010-02-11 14:56

#1 By เด็กดี on 2010-01-22 10:32